პრემიუმი

Hostes

15 აპრილი - 15 მაისი
დეტალები
მისამართი
შოთა რუსთაველის გამზირი, თბილისი
ხელფასი
არ არის მითითებული
დასაქმების ტიპი
არ არის მითითებული
სამუშაოს ტიპი
არ არის მითითებული
სამუშაო საათები
არ არის მითითებული

ვაკანსიის აღწერა

ბოიგარს აცხადებს ვაკანსიას ჰოსტესის  პოზიციაზე.

 

ანაზღაურება: 1000 (ხელზე ასაღები)

ადგილმდებარეობა: შოთა რუსთაველის გამზ. 15

ბენეფიტები: დაზღვევა, კომფორტული სამუშაო გარემო და სამუშაო ტექნიკა

სამუშაო გრაფიკი: ცვლებით, კვირაში 40 სთ.

 

Who we are:

 

Boygar’s is not just a brand; it's a testament to our deep-rooted origins, a beacon of innovation, and a pledge to both our clients and our employees. Our founders envisioned a team that would stand the test of time, a place where people would take pride in working for generations.

 

Join us on an exhilarating voyage to redefine luxury in Georgia. You will learn, grow, work passionately, and experience the joy of bringing your passion to your work every single day.

 

  Be the first

  Be Kind

  Be Passionate

  Be Part of our Family

 

We are seeking a dedicated and skilled individual to join our team as a Camarero with a focus on beverage preparation. This role plays a pivotal part in providing exceptional service to our customers by crafting high-quality drinks, including coffee, tea, and champagne. The ideal candidate will exhibit a passion for beverage craftsmanship and possess the skills to consistently deliver top-notch drinks that enhance the overall customer experience.

 

Your Responsibilities Include:

 

 • Prepare a variety of beverages, including coffee, tea, champagne, and other specialty drinks, ensuring consistency and quality in every serving.
 • Engage with customers in a friendly and professional manner, taking orders and customizing beverages based on individual preferences.
 • Maintain a clean and organized beverage preparation area, adhering to health and safety standards at all times.
 • Uphold a thorough understanding of the menu, ingredients, and brewing techniques, providing recommendations to customers as needed.
 • Collaborate effectively with other team members to ensure timely service and a seamless customer experience.

Your Expertise:

 

 • Exceptional customer service skills with a friendly and approachable demeanor.
 • Knowledge of various brewing methods, equipment, and ingredients related to coffee, tea, and champagne.
 • Ability to work efficiently in a fast-paced environment while maintaining attention to detail.
 • Strong communication skills to interact with customers and team members effectively.

Your Personal Traits:

 

 • Commitment to confidentiality.
 • An open, inquisitive, and proactive nature.
 • A pro-active, can-do attitude.

Your Interpersonal and Social Skills:


 • A passion for building human connections.
 • A customer-centric mindset.
 • Teamwork orientation.
 • Empathy, kindness, and a helpful demeanor.

Be part of our mission. Let your passion be your compass on an exciting journey with Boygar’s.

 

Send Us Your Application: https://careers.boygars.com/cv.php?id=22 

15 აპრილი - 15 მაისი