ბაუმა

About Employer
Socials

Employer summary

შექმილი ვითარებიდან გამომდინარე, ბაუმა მუშაობს ნახევრად შეზღუდულ გარემოში. ვცდილობთ მაქსიმალურად შევძლოთ თქვეი მოთხოვნების დაკმაყოფილება

Popular vacancies

No vacancies found Discover vacancies