შპს ,,ლუკა''

112 ბაგრატიონის ქუჩა, ბათუმი 6004, საქართველო